Статут школе
Школски развојни план 2019-2022.
Одлука о извођењу наставе у школској 2020./2021.
Школски програм 2022./2023.
Годишњи план рада школе 2022./2023.
Извештај о раду школе 2021-22
Акциони план за превенцију осипања

ПРАВИЛНИЦИ


Правилник о организацији и систематизацији радних места - школска 2022/2023.
Правилник о набавкама
Правила понашања у школи
Правилник о безбедности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о испитима - 2019.
Правилник о избору ученика генерације
Правилник о организацији измена - 2020.
Правилник о похвалама и наградама
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

РАСПОРЕДИРаспоред секција за школску 2022/2023.
Распоред секција од 1. до 4. разреда за школску 2022/2023.
Распоред секција за школску 2022/2023. - Крушар
Отворена врата - разговори и консултације родитеља са наставницима за школску 2022/2023.
Отворена врата - разговори и консултације родитеља са наставницима за школску 2022/2023. - Крушар
Распоред додатне наставе од 5. до 8. разреда за школску 2022/2023. годину - Крушар
Распоред додатне и допунске наставе од 1-4. разреда за школску 2022/2023. годину
Распоред додатне подршке 5-8. разреда за школску 2022/2023. годину - Крушар
Распоред додатне подршке 5-8. разреда за школску 2022/2023. годину
Распоред додатне наставе 5-8. разреда за школску 2022/2023. годину
Распоред дежурства - велика школа
Распоред - додатна подршка, 5 - 8. разред, матична школа - школска 2021/2022. година
Распоред - додатна настава, 5 - 8. разред, матична школа - школска 2021/2022. година
Распоред секција, 5 - 8. разред, матична школа - школска 2021/2022. година

ОБРАСЦИ ЗА ШКОЛСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Глобални план рада за школску 2018./2019. годину - образац
Оперативни план рада - образац

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА


Годишњи план рада школе 2022./2023.
Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину
Годишњи програм рада за школску 2019./2020. годину

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН


Школски развојни план за период 2022.-2025.
Школски развојни план за период 2019.-2022.
Школски развојни план за период 2016.-2019.

ФИНАНСИЈЕ


Финансијски план за 2023. годину
Финансијски план за 2022. годину - измена #2
Финансијски план за 2022. годину - измена #1
Финансијски план за 2022. годину
Финансијски план за 2021. годину
Завршни рачун - 2020. година
Финансијски план за 2020. годину
Финансијски план за 2020. годину - измена #1
Финансијски план за 2020. годину - измена #2
Финансијски план за 2020. годину - измена #3
Финансијски план за 2020. годину - измена #4
Финансијски план за 2020. годину - измена #5
Финансијски план за 2020. годину - ђачки динар
Извештај - образложење одступања између одобрених средстава и извршења
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршенинм отплатама дугова
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.