План набавки за 2020. годину - скенирани примерак
План набавки за 2020. годину - табела
План набавки за 2020. годину - табела | измена #1
План набавки за 2020. годину - табела | измена #2
План набавки за 2020. годину - табела | измена #3
План набавки за 2020. годину - табела | измена #4
План набавки за 2020. годину - табела | измена #5

Гасно уље - октобар 2021.


Одлука о додели уговора
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Образац трошкова припреме понуда
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Модел уговора
Критеријуми за доделу уговора
Образац структуре цена
Техничка документација
Спецификација предмета и услови
Општи део - подаци о предмету набавке

Радови на поправци прилаза школи из улице Краља Петра I Ослободиоца


Датум објављивања: 04.10.2021.


Одлука о додели уговора 1 - (18.10.2021.)
Одлука о додели уговора 2 - (18.10.2021.)
Изјава о достављању менице - први део
Изјава о достављању менице - други део
Критеријуми за доделу уговора - радови на поправци прилазних стаза
Критеријуми за доделу уговора - радови на изради нове капије
Модел уговора - први део
Модел уговора - други део
Образац структуре цене - први део
Образац структуре цене - други део
Образац трошкова припреме понуда - први део
Образац трошкова припреме понуда - други део
Опис и спецификација - први део
Опис и спецификација - други део
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део - подаци о предмету набавке
Техничка документација - први део
Техничка документација - други део
Упутство понуђачима како да сачине понуду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Финансијски план за 2021. годину
План набавки за 2021. годину
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА НАБАВКА БР.1/2021.

Електрична енергија - техничка спецификација
Електрична енергија - модел уговора
Електрична енергија - образац структуре цене
Електрична енергија - образац трошкова припреме понуде
Електрична енергија - критеријуми за доделу уговора
Електрична енергија - опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Електрична енергија - општи део, подаци о предмету набавке
Електрична енергија - упутство понуђачима како да сачине понуду
ГАСНО УЉЕ - СПИСАК ДОКУМЕНАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлука о додели уговора
Јавни позив
Критеријум за доделу уговора
Модел уговора
Образац структуре цена
Образац трошкова припреме понуде
Опис критеријума за квалитатвни избор привредног субјекта са упутствима
Општи подаци о набавци
Спецификација предмета и услови
Техничка документација
Упутство понуђачима како да сачине понуду
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - ЈАВНА НАБАВКА БР.3/2020.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ГАСНО УЉЕ - ЈАВНА НАБАВКА БР.2/2020.

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА НАБАВКА БР.1/2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
ГАСНО УЉЕ - ЈАВНА НАБАВКА БР.6/2019.

Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ - ДОКУМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020.

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Појашњење конкурсне документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА КРУШАР - ЈАВНА НАБАВКА БР.4/2019.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Исправка конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ - ЈАВНА НАБАВКА БР.3/2019.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави
Обавештење о обустави јавне набавке