Измене ГПРШ 2019-20 novembar 2019

Статут

Закон о основама система

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о јавним набавкама

Интерни акт јавне набавке


Извештаји


Извештај рада директора


Извештај ГПР 2018-19


Правилници и пословници


Правилник о трошковима репрезентације


Правила понашања у школи


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


Правилник о организацији и систематизацији радних места


ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ


Правилник о одговорности запослених


Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика


Правилник канцеларијско пословање


Правилник о безбедности


Правилник о похвалама


Пословник о раду ученичког парламента


Пословник Школски одбор


Пословник савет родитеља


Пословник наставничко веће


Правилник о испитима


Правилник о организацији и систематизацији радних места


Правилник о похвалама и наградама


Правилник о оцењивању