Аутор: Ivan Knežević

Одлука о додели уговора (3) Kriterijumi za dodelu ugovora (4) MODEL UGOVORA (2) OBRAZAC STRUKTURE CENE Obrazac troškova pripreme ponude Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (3) Opšti deo – podaci o predmetu nabavke (3) Teh. specifikacija -el energija (1) Teh. specifikacija -el energija Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu (6)

Read more

Правила понашања у школи Правилник васпитно дисц НОВО Правилник о безбедноти ученика Правилник о дисц. одг. запослених ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ Правилник о испитима 2019 Правилник о организацији измена 2020 Правилник о похвалама и наградама Статут пречишћен текст

Read more

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru одлука о додели уговора 2 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: Појашњења конкурсне документације   Конкурсна документација екскурзије 2 Позив ЕКСКУРЗИЈЕ

Read more